اخبار | مقالات

بازدید از دانشگاه رازی

بازدید از دانشگاه رازی


بازدید دانش آموزان دبیرستان دهخدا  بهمراه سرکار خانم ادیبی پور از دانشگاه رازی

 

 
   

 

پورتال سازمانی رهپندار