نام و نام خانوادگی سمت عکس سوابق
سرکار خانم نرگس شادان مدیر دبیرستان ۳۴ سابقه در آموزش وپرورش در پستهای مدیریتی و معاونت و راهنمای ارزشیابی
سرکار خانم فلورا ادیبی پور موسس دبیرستان کارشناس ارشد مشاوره
سرکار خانم زهرا مطاعی معاون اجرائی دبیرستان    
سرکار خانم فرشته کهریزی معاون آموزشی دبیرستان    
سرکار خانم فلورا ادیبی پور مشاور دبیرستان کارشناس ارشد مشاوره

 

 

 

 
 
 

 

 

پورتال سازمانی رهپندار